Forhåndsvarsel om regulering av rypejakta 2019/20

Det forhåndsvarsles med dette om følgende forslag til reguleringer av rypejakta 2019/20 med frist til 7. september 2019 for uttale. Merknader sendes til dovre@fjellstyrene.no

Forslag til vedtak:

Med hjemmel i fjellovens § 23 fastsettes følgende kvoter og jakttid for li- og fjellrype på statsallmenningene i Dovre for jaktåret 2019/20.

I begrenset periode 15.09.-14.10. en kvote på 1-en rype pr jeger pr dag. Det skilles ikke mellom fjell- og lirype.

Det selges ikke jaktkort på rype utover begrenset periode 15.09.-14.10.

Tore Larsson