Statsallmenningene i Dovre

Moskusgjeip+på+Dovre+(2).jpg

 

Fjellstyre administrerer bruksrettene til seter og beite samt jakt, fangst og fiske i Grimsdal og Dovrefjell Statsallmenninger. Til sammen utgjør de to statsallmenningene 921 km²  og dekker 65% av arealet i Dovre kommune. 820 km² er snaufjell.
I grenseområdet mellom Dovre og Lesja, er ikke grensa mellom Dovrefjell statsallmenning og Dalsida statsallmenning endelig fastsatt. Det området som er omfattet av overlappende grenser forvaltes i felleskap mellom Dovre fjellstyre og Lesja fjellstyre. Dette er regulert i ei egen avtale kalt "Gråsoneavtalen" og området blir omtala som "Gråsona".

De viktigste oppgavene for fjellstyret er å administrere bruken og utnyttinga av statsallmenningene til beste for bruksberettigede og allmenheten, på ein måte som fremmer næringslivet i bygda, og  tek vare på naturvern- og friluftsinteressene.

Fjellstyrene sin virksomhet er hjemlet fjelloven.

 

Fjellstyre

Dovre fjellstyre ledes av et styre bestående av 5 medlemmer valgt av kommunestyret. Medlemmene sitter i perioder på 4 år (følger kommunestyreperiodene).

For perioden 2015 - 2019 består Dovre fjellstyre av:


Medlemmer                                                                           Varamedlemmer       
Stian Brenden (leder)                                                            Oddleif Angård

Gunn Jane N. Ulekleiv (nestleder)                                         Nina Bentdal

Frode Stordal                                                                        Ingerid Bjørkås
 
Anne Stine H. Ekre                                                                Martin Ekre
 
Brynjar Berge                                                                         Arne Granlund

 

Administrasjon

 

 

Kari Svendsgard                                                                              Asgeir Myhrmoen Tore Larsson
Daglig leder/Fjelloppsyn                                                                  Fjelloppsyn    Fjelloppsyn — overtar som daglig leder 1. oktober 2019
Mobiltelefon: 91835424                                                                   Mobiltelefon: 90953035   Mobiltelefon: 95802407
e-post: kari.svendsgard@fjellstyrene.no                                         e-post:.asgeir.myhrmoen@fjellstyrene.no e-post: tore.larsson@fjellstyrene.no

     

 

 

Ansatte har ansvaret for fjellstyrets daglige virksomhet og omsetning, samt sekretær- og regnskapsarbeid for fjellstyre.

 Informasjon, salg av fiskekort, småviltjakt, villreinjakt, elg- og hjortejakt, og utleie av hytter og buer.     

I tillegg har de fjellstyreansatte mange og forskjellige oppgaver å ta seg av ute i allmenningene: Informasjon og veiledning til brukere av allmenningene, vedlikehold og oppdatering av informasjon på oppslagstavler, tilrettelegging for friluftsliv, tilsyn og vedlikehold av hytter, buer og campingplasser, restaurering av hytter og buer, søppelhåndtering, utsetting av settefisk, prøvefiske, , oppsyns og kontrollarbeid, dyretellinger og ulike registreringsoppdrag. 
Fjelloppsynet utfører i tillegg til egne oppgaver tjenestesalg til andre, der Statens naturoppsyn står for hoveddelen av tjenestekjøpet.